Blog

Wat zijn de taken van de bewindvoerder en mentor en wat hoort daar wel niet bij

Veel mensen vragen ons wat wij bij Rechtop precies betekenen voor onze cliënten. In dit artikel leggen we dit graag uit. Een bewindvoerder of mentor is een persoon die wordt aangesteld om de belangen te behartigen van een persoon die (tijdelijk) niet in staat is om dit zelf te doen, vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking. Een bewindvoerder en mentor krijgt jaarlijks een vergoeding van 17,5uur. De minister heeft dit vastgesteld en is incl. bijvoorbeeld reistijd, pensioen/verzekering etc. Wat moet de bewindvoerder en mentor doen in deze uren? Hieronder volgen enkele taken van een bewindvoerder oen mentor:

Financiële zaken beheren:
De bewindvoerder beheert en beschermt het vermogen en maakt een financieel overzicht en stelt een budgetplan op. De bewindvoerder ziet erop toe dat er geen misbruik of verkeerd gebruik van de financiële middelen plaatsvindt. Een bewindvoerder neemt alle beslissingen met oog op het belang van de persoon onder bewind. Zo worden de toeslagen en de noodzakelijke verzekeringen gecontroleerd en indien nodig aangevraagd. De bewindvoerder zorgt voor betaling van de vaste lasten en kan zelfs in het geval van bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis een woning laten ontruimen. Mits hiervoor uiteraard voldoende financiële ruimte is.  Een bewindvoerder heeft verder als taak om het vermogen en de financiële zaken van de persoon onder bewind te beheren. Dit omvat het beheren van bankrekeningen, het betalen van rekeningen, het doen van belastingaangiften en het opstellen van een budget. Het kiezen van de financieel voordeligste abonnement voor diensten als telefoon of internet behoort niet tot de taken van de bewindvoerder. Na overlijden regelt een bewindvoerder ook geen uitvaart en wikkelt geen nalatenschap af.

Wat doet een mentor
Een mentor daarentegen heeft als taak om beslissingen te nemen op het gebied van verzorging, behandeling en begeleiding van de persoon onder mentorschap. Ze kunnen bijvoorbeeld beslissingen nemen over medische behandelingen, verpleegzorg en huisvesting. Een mentor is verantwoordelijk voor het behartigen van de persoonlijke belangen van een persoon die (tijdelijk) niet in staat is om deze zelfstandig te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een psychische aandoening, verstandelijke beperking, of mensen die wilsonbekwaam zijn verklaard. De mentor heeft als taak om de persoon onder mentorschap te ondersteunen bij het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, behandeling en begeleiding. Ze treden op als belangenbehartigers en zorgen ervoor dat de wensen en behoeften van de persoon worden gerespecteerd. De mentor kan optreden als de contactpersoon voor zorgverleners, familieleden en andere betrokkenen. Ze kunnen aanwezig zijn bij zorgplanbesprekingen en hebben als doel de persoonlijke regie en autonomie van de persoon onder mentorschap te bevorderen.

De mentor is regiehouder en fungeert als contactpersoon voor de zorgmedewerkers en familie. We hebben eens per twee maanden contact met de persoon en eventuele begeleiders. We zijn aanwezig bij zorgplanbesprekingen en houden contact met alle betrokken partijen over de zorg van de cliënt.

Er zijn ook een aantal zaken die niet tot het takenpakket van een mentor behoren. Zo is de mentor geen hulpverlener of begeleider. We gaan bijvoorbeeld niet mee naar het ziekenhuis, of huisarts, kopen geen kleding of verzorgingsproducten.  Kort samengevat heeft een bewindvoerder met name taken en verantwoordelijkheden op het gebied van financieel beheer en bescherming, terwijl een mentor zich richt op het behartigen van persoonlijke belangen en het ondersteunen van de persoon bij het nemen van beslissingen op verschillende levensgebieden. Het is ook mogelijk dat een persoon zowel een bewindvoerder als een mentor heeft, afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden.